Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2023 - 16:32
27 °c
Athens

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Seven All E.E μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.moneyandlife.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προβούν σε επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο moneyandlife.gr ή/και η χρήση των υπηρεσιών συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικώς περιλαμβάνεται στις σελίδες του moneyandlife.gr

Η Seven All E.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφ’ όσον εξακολουθούν τη χρήση, τεκμαίρεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

Υποχρεώσεις επισκέπτη

Ο επισκέπτης του moneyandlife.gr οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του moneyandlife.gr

Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο moneyandlife.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον επισκέπτη ανάγεται της αποκλειστικής ευθύνης του επισκέπτη. Η Seven All E.E διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιονδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψης της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημιάς.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του moneyandlife.gr (εκτός όσων υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της BARINGO E.E. και διατίθενται στου επισκέπτες του moneyandlife.gr αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων.

Αποκλεισμός ευθύνης

Πολιτική διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του moneyandlife.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του προέδρου της ‘Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων’, όπως και τον νόμο 2774/1999 και το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την εγγραφή στο newsletter του moneyandlife.gr είναι μόνο το email σας (υποχρεωτικά).

Η αποστολή του newsletter και το περιεχόμενο του θα καθορίζονται κατά την κρίση της Seven All E.E η οποία δεν εγγυάται συγκεκριμένο χρόνο ή συχνότητα αποστολής του. Η Seven All E.E διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την αποστολή του newsletter οποτεδήποτε.

Η εγγραφή του επισκέπτη για να λαμβάνει το newsletter δεν δημιουργεί καμία απολύτως αξίωση του έναντι της Seven All E.E είτε για τη λήψη του είτε από τη μη αποστολή του.

Σε κάθε περίπτωση το moneyandlife.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

Επιπλέον, στην περίπτωση των δεσμών (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Seven All E.E δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Τελικοί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του moneyandlife.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ενώ διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Seven All E.E και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και δε θα αποτελεί τμήμα της παρούσας συμφωνίας, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ